Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten
XML RSS 1.0 Feed

MAISON DES MAÎTRES is een partnerschap van 6 architecten en 6 bouwkundigen gespecialiseerd in de bouwkundige begeleiding van hen die op het punt staan een huis te kopen in Frankrijk, alsmede van hen die er al een huis hebben maar nu willen gaan verbouwen of renoveren, en hierbij behoefte hebben aan onafhankelijke, professionele voorlichting en ondersteuning.


 

Kennisbank 
bouwen tot 40 m2 kan soms zonder "permis de construire"


Sinds 2012 is het in een aantal situaties mogelijk om een uitbreiding van een huis te realiseren zonder een reguliere bouwvergunning te hoeven aanvragen en mag worden volstaan met een lichte bouwvergunning, de zogenaamde "declaration préalable des travaux".
Het kan gaan om alle soorten uitbreidingen van de woning: de woning zelf, maar ook een aangebouwde garage, veranda, of het uitbreiden van daken en luifels.
Formeel gaat het om een regeling ter verruiming van de toepasselijkheid van de "declaration préalable de travaux", zeg maar een "lichte bouwvergunning", er wordt daarom gesproken over een verhoging van de bovengrens van de "declaration préalable".

De regeling is omgeven door een reeks randvoorwaarden.

Samenvatting

- het moet gaan om een uitbreiding;
- in het gebied moet een geldig bestemmingsplan van toepassing zijn;
- het terrein moet zich in de "zone U" bevinden;
- inclusief de uitbreiding mag de totale oppervlakte niet meer dan 170 m² bedragen;

de uitbreiding

Niet alle projecten kunnen worden gerealiseerd zonder reguliere bouwvergunning, het moet gaan om een uitbreiding van een bestaand gebouw. Het nieuw te realiseren gedeelte moet direct contact maken met de bestaande bebouwing. Met andere woorden: vrijstaande garages, carports, tuinhuisjes e.d. vallen buiten deze regeling.

bestemmingsplan

Het terrein moet zich bevinden in een gebied waar een bestemmingsplan van toepassing is. Bestemmingsplannen zijn: het PLU (Plan Local d'Urbanisme), het POS (Plan d'Occupation des Sols) en het PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur.
Deze regeling is dus alleen van toepassing in de gemeenten met deze documenten voor ruimtelijke ordening. Veel kleinere gemeenten hebben nog geen PLU, POS of PSMV, en vallen daardoor buiten deze uitzonderingsregel.

zone Urbaine

Het bouwterrein moet in het bestemmingsplan als "zone Urbaine" (zone U) zijn aangemerkt. Andere zones van de gemeente, inbegrepen die onder een bestemmingsplan vallen, zijn uitgesloten van deze maatregelen.

na uitbreiding max 170 m2.

Inclusief de uitbreiding mag het totale oppervlakte na realisatie van de bouw niet dan 170m² zijn.
Komt het totaal van de vloeroppervlakten resp het grondbeslag (emprise de sol) boven de 170 m2, dan is de uitzonderingsregel niet meer van toepassing. Bovendien is dan ook de inschakeling van een architect ook verplicht.

 

Resumerend:
bouwen zonder vergunning wil niet zeggen bouwen zonder toestemming

Waar het mogelijk is om onder bepaalde voorwaarden 40m2 aan te bouwen zonder "permis de construire" , blijft het indienen van een "declaration préalable de travaux" nog steeds nodig.
Een uitbreiding die valt onder een "declaration préalable" zal bij toetsing door de instanties niet milder worden beoordeeld dan die een regulier bouwaanvraag. Wanneer uit een dossier blijkt dat een voorgenomen uitbreiding niet voldoet aan de wetten moet daartegen bezwaar kunnen worden gemaakt, ook ingeval van een "declaration préalable".
Belangrijk voordeel van een declaration préalable is dat geen attest hoeft te worden overlegd waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de RT2012 (regeling energieverbruik en thermische isolatie).


Laatste wijzigingen op onze website

  • algehele restyling [01-04-2009]

  • proefversie [28-12-2007] / aanvulling [01-02-2014]